Brain and Mind wiki
Advertisement


α[]

 • αγλακώ or γλακώ: to run
 • αελιά : female cow
 • αίγα (η) : the female goat
 • αθιβολή : memory, remembrance, e.g. και στην αθιβολή τζη μόνο, ενεργοποιείται ο υποθάλαμός μου!
 • άθος (o) : ash
 • αθώ, -είς, -εί: to blossom
 • ακλουθώ , or κλουθώ : to follow
 • αλάργο : far, e.g. οι έξω νευρώνες της σπ. στήλης νευρώνουν τσ'αλαργινούς μύες
 • αμπλά: the sister
 • ανέκαρα : strength, endurance
 • ανεμαζώνω: to collect, ανεμαζώνομαι to flinch
 • ανεκούρκουδα : supine
 • ανεκουλουρίδα: a turnaround by radians
 • ανεντρανίζω : to revive, to recover, to regain strength
 • ανερούβαλος : a man without brains
 • αντέτι : habit, custom
 • αξάς : cousin
 • απίδι : pear, n. απιδιά
 • απόις : after
 • απώι : morning chill
 • αποκάμω : to finish
 • αποσπέρας : the night before
 • άρκαλος : Cretan badger Melesmeles-arcalus
 • αρμηνέυω : to give advice, see also σιργουλεύω
 • αργουλίδα: wild olive tree
 • αρίδι:drill
 • α(χ)ύρι: stable
 • αμπελικός:rural constables
 • ασκελιά : step / the distance covered in one step
 • ασπαλάθια or σπαλάθια : spiny and thorny bush e.g. έριξε μια γκαζιά ο μούσκαρος και μούρωσε στη σπαλαθιά.
 • αστοιβίδα: a small spiny bush
 • ατζί : thigh
 • αφορδακός : a frog (usually of the genus Rana Cretensis)
 • αφορούμαι : to imagine, to wonder e.g. αφορούμαι ανε λύνεται το binding problem.
 • αφρουκούμαι or φρουκούμαι : to hear, to listen to someone's advice, cf. δε σου 'φρουκάστηκα και ήβαλα τα windows vista...
 • ασκορδουλάκος: comestible tuber (ornithogalum sp.)
 • απύρι: Sulfur, απυριαστρα= Sulphur dusters for crop protection

β[]

 • βαρεμένη : pregnant, expecting
 • βαρήχνω : to be injured, e.g. αμα βαρήξουμε στον ιππόκαμπο να πάθομε θέλει anterograde αμνησία
 • βιόλα : a flower, symbolizing beauty or women, cf. μια χωριανή μου πέρδικα στου κήπου μου τση βιόλες αλλες μαδεί κι αλλες σκορπά και ξέκανε'τση όλες
 • βολόσυρος : traditional threshing machine / (mtf) to beat (batter) so, see also μισερώνω
 • βοσκικό : graziers car. Usually it is a black car with shaded black windows, decorated with saricki, dantela , huge polished rims, riding around playing Cretan Music.
 • βουλώ or βουλίζω : to sink, (mtf) vanish, perish e.g. Ανέ χαθεί η αγάπη μας ο κόσμος θα βουλίσει γι'αυτό πιστεύγω στο Θεό απώς θα τη βρει τη λύση
 • βούργια : rucksack, a backpack usually carried by shepherds
 • βατοροδαρά:climbing rose

γ[]

 • γαζοντενέκα : galvanized tin can
 • γαμπάς : coat
 • γιάντα or γιάηντα : why (interrogative)
 • γιαγέρνω : to return, to come back
 • γιάε : look e.g. γιάε επαέ γίβεντα
 • γκρούβομαι : asphyxiate, choke e.g. (ε)γκρούφτηκα από τσι καπνούς
 • γλακώ : to run
 • γράδο : device for measuring a liquid's density / (mtf) measure or test sth, e.g. φέρε να γραδάρομε τη φετινή ρακή
 • γραίνω : to throw water on something, to soak, see also λαντουρίζω
 • γραντίζω : i got a (new) trouble, e.g. εγράντισα με τα Windows Vista!
 • γρόθος : (lit.) masturbation, (met.) the jerk
 • γροικώ : to listen e.g. μα δεν γροικάς πράμα?
 • γύρος (o): the side, cf. κάμε στο γύρο να περάσω

δ[]

 • διακονιάρης : the beggar
 • διαρμίζω : to tidy up

ε[]

 • εδά : now, currently, here
 • εγράντισα : see also γραντίζω
 • εκιά : there
 • εμπίτισε : finished, run out,
 • επαέ : here
 • εργώ : to feel cold, e.g.: Εργάς μωρέ Μανωλιό? Όϊ γιατί φορώ από μέσα το ισοθερμικό.
 • έχνος: animal

ζ[]

 • ζάλο : the step (walking)
 • ζάρα : owl, see also σκλόπα
 • ζυμβραγός or τσιμπραγός : the twin
 • ζο or οζό : the sheep (singular), pl. ζά
 • ζουρίδα  : Cretan marten Martes foina-bunites
 • ζυγώνω:looking for something,searching
 • ζούμπερα : animals - Pigs,goats

η[]

 • ήντα: what

θ[]

 • θαρρώ : to think, believe
 • θέρος (το): the summer, harvest time
 • θέτω : to go to sleep, e.g. παω να θέσω να μπώ σε REM ύπνο
 • θρουλί : crumb
 • θυγατέρα : daughter
 • θωρώ : to see, e.g. η περιοχή V1 είναι απαραίτητη για να θωρούμε

ι[]

κ[]

 • καερέτι : tolerance / help to s.o. else
 • κακοβολιά (η) : rugged land / (mtf) trouble, problem
 • κακόσυρος (ο) : s.o. who comes from a bad(subordinate) ancestry
 • καλλιά : better (comparative)
 • καλίκωση (η) : shoes, footwear
 • καλιμέντο : progress, success, prosperity
 • καμνώ or καμνιώ : to close my eyes
 • κανίσκι (το) : gift, present usually given on weddings
 • κανιορίζω: to squint
 • κάτης (ο): male cat e.g. πολλές μελέτες στο άνω διδύμιο γινήκανε σε κάτηδες
 • κατσούλι : the young cat
 • καταλώ : to consume, to spend, to waste, e.g. δέκα χρονώ καλίκωση λαστιχοσολιασμένη ο νους μου εκατάλισε τσι γειτονιές να ραίνει
 • καταπότης (ο) : drain, sewer, sink-hole / (mtf) a person who drinks very much
 • κατέχω or κατέω: to know, to be familiar with e.g δεν κατέω Νίκο, δεν κατέω
 • κατσιφάρα (η) : haze, mist
 • κατσούλα (η) : female cat
 • κατσούνα (η) : shepherd's stick, or walking stick
 • καπούλα (η) : the back of a horse, καπουλοδέτες : harness
 • καράντουλας(ο) : scorpion
 • καφάς (ο) : nape, the back of the neck
 • κλαδερό (το) : land with thorns or bushes
 • κλουθώ : follow e.g. πήγαινε συ και κλουθώ γω πο' πίσω
 • κολύμπα : pit hole, cavity filled with water
 • κοντό : I wonder
 • κοπανίδα (η) : polliwog, young undeveloped frog
 • κοπέλι (το) : the human kid
 • κοπελιά (η): (1) the young woman or girl (2) the girlfriend
 • κοριζάζω or κορζάζω : to become very thirsty
 • κοτσιπίδα : moth, κοτσιπιδιασμένο : sth eaten by moth
 • κούπα : the glass made of clay,(met.)the straight place- το χωράφι γίνικε κούπα με το σκαφτικό του Κατσιγιωργοσήφη!- traditional game of wine drinking- με κάλεσε μια κούπα! (σκουφιδάτη κούπα-filled until the end)
 • κουλούκι (το) : puppy, small dog, e.g. τόνε σέρνει απ'τη μύτη και τση κλουθά σαν το κουλούκι
 • κουνάλι (το) : dry fig
 • κούμος (ο) : hencoop, hutch
 • κουρλιά or κρουλιά : braid, plait
 • κουτάλα (η) : shoulder bone
 • κουτουλώ : to hit with the forehead
 • κουτελώνω : to come face to face with s.o.
 • κουτσούνα (η) : doll
 • κουζουλός (ο) : schizophrenic, psychopath, or otherwise crazy, cf. εκουζουλάθηκα
 • κνισάρα (η) : wheat strainer, e.g. ανέ ντρέπεσαι να βάλεις μια κνισάρα στη μούρη
 • κουτσουνάρα: gutter
 • κρούβομαι: to choke
 • κεντ(d)ώ : to be burned γή to burn / e.g. εκέντησε τα φουντάλια γή εκεντήσανε τα σωθηκά μου από το σεβντά τζη

λ[]

 • λαϊνι : glass
 • λαντουρώ or λαντουρίζω : to sprinkle
 • λιακόνι : a type of lizard (supposedly being poisonous)

μ[]

 • μαγαρίζω : getting dirty
 • μαγλατάς : problem, see also μανούρα
 • μανούρα : a big trouble, cf. έβγαλε μανούρα και τον μισερώσανε.
 • μιά'ολιά : a little, a single drop of,
 • μισερώνομαι or μισερώνουμαι : get injured
 • μιτάτο : a sheepfold, a shepherd's mountain refuge
 • μολέρνω : (1) to let go, eg. μόλαρέ το (2) to leave e.g. καλά μας είναι να μολάρομε!
 • μουρέλο : the little olive tree
 • μπάλα : bullet, with high velocity
 • μπαντιλίκι: trick made with the car, μπαντιλικίζω/πάω με τσι μπάντες - i play with my car
 • μπαξές : garden
 • μπεντένι : sturdy wall / (mtf) a strong and hardy person, e.g. εντάκαρε bodybuilding και έχει γενεί μπεντένι
 • μπέτης : chest, sternum
 • μπίκα : edge, point, peak
 • μπιτόνι: an item used to save liquids (met.)-εμπετόνιαρα τα ζα - i put the animals for sleep
 • μπλιο - άσε με μπλιο : enough - I can't take any more
 • μπουνταλάς : a stupid man, cf. εμπουντάλιασα
 • μπούμπουρα (or αμπούμπουρα): pronely, face-side-down, e.g. για να δούμε το θάλαμο γυρίζομε το μυαλό αμπούμπουρα
 • μηνώ : to notify, e.g. μηνά μου με το μαντρατζή να τση ξεκαθαρίσω
 • μαγκατζές:store room

ν[]

 • νογώ : to think of, to reckon
 • νταγιαντώ, νταγιαντίζω : to put up with, to endure
 • ντακαρω : to start
 • νταλώνω : make so/sth temporarily blind by light or sun reflections, e.g. νταλώνει με ο ήλιος και δε θωρώ πράμα, εντάλωσέ με η ομορφιά τζη
 • ντανάς : bull
 • ντελόγω : instantly, formally: in time
 • ντεμπλί : stick - Rod to drub olives trees
 • ντρέτα : on a straight line or level
 • ντρετώνω : make something straight

ξ[]

 • ξαθέρι : exquisite, selected, plum, the best part of sth
 • ξαμώνω : to level a gun at somebody or something e.g. ξάμωνε ντρέτα, μη σκοτώσεις κάνα άθρωπο
 • ξανοίγω: to look at something
 • ξάσου : it's up to you e.g. αφού δεν θες να κλουθάς, ξάσου, εσύ θα χάσεις.
 • ξεγιβεντίζω : to put somebody to shame, to score off somebody e.g. έτσα που πας θα μας ξεγιβεντίσεις σε όλο το χωριό.
 • ξεκουρμουλώνω: to unroot the grape / to destroy something
 • ξεστελιώνω: (1) to dismantle (2)to be shocked / shaken by surprise
 • ξόμπλι: artistic decoration, fine piece of art work
 • ξύγκι : fat, grease
 • ξελαλιώ:to guide
 • ξετσιλακώνω ή ξετσιλαρώνω:dismantle
 • ξελαμίζω :to discover
 • ξέτελα : the end of sth

ο[]

 • όϊ : no
 • οζό : see also ζό
 • όντες, όντας : when
 • ορέγομαι : covet, lust for
 • όρθα or όρνιθα : chicken, fowl
 • ορτάκης : friend, buddy, comrade
 • οψάργας: last night, see also ψες
 • οψιγιάς : flat land used for drying grapes (in order to produce raisins)
 • οφτό : meat cooked next to strong fire in a trditional way

π[]

 • παλάμη: shovel
 • παντέρμος�: (1) good-forsaken, (2) as an exclamation: ώ τον παντέρμο�: oh the son of a bitch! (with good or bad intention)
 • παντονιάρω or παντονιέρνω�: give up, quit / leave, abandon, e.g. παντόνιαρε τόνε έτονά τον κακόσυρο απού σέρνεις
 • παπουράκι  : a small hill
 • παραστιά�: fireplace
 • παρασύρα�: broom
 • παράουρος�: crazy, weird, whacky
 • πασπατεύγω�: search
 • πήδος�: jump
 • πίργια�: funnel
 • πιτηδιος�:skillful
 • πόδας (ο): foot, leg
 • περασά�: passage, path, trail
 • πεσκέσι�: gift
 • πέτσακας: highlander
 • πουσουνίζω�: buy
 • πράμα (το) : (1) thing: ένα πράμα θα σου πω, (2) nothing: δεν κατέω πράμα
 • πριχού�: before
 • πυρόβολος�: lighter
 • πομάκρεμα�:extension

ρ[]

 • ρίφι (το): little goat
 • ρούκουνας : cornerstone
 • ραέτι(θαρρώ είναι το φιλοδώρημα - κέρασμα):??
 • ραχάτι:make myself convenient

σ[]

 • σάζω: to fix, to construct, σασμός : remedy
 • σαλεύ(γ)ω: to walk / to stir e.g.: Σάλευγε μωρέ αλλιώς θα ξημερωθούμε! / Μωρή Καντίκω, εσάλεψες μωρή το τσικάλι να μην τσικνίσει το φαΐ?
 • σεβντάς : love
 • σεϊρι : mockery, ridiculous, scorn, e.g. άμε να βγάλεις τα Windows Vista απ'τον υπολογιστή να μη σε κάνουνε οι αθρώποι σεϊρι
 • σταλίζω : stick, being stuck to a place or situation and not be able to continue, e.g. τα ζα εσταλίσανε στα όρη, ήπεσε από την ταράτσα και εστάλισε σε ένα δεντρό
 • στιβάνι : a traditional leather boot style
 • σφαλίζω : to close, cf σφαλιχτά : closed
 • σιγκλι : κουβάς
 • σιμώνω : to come closer, e.g. σίμωσέ μου μα δε δακάνω!
 • σιργουλεύω : to give advice / to soothe / to alleviate
 • σκαπέτι : tool for digging, hoe
 • σκάρα : vulture
 • σκλόπα : owl, see also ζάρα
 • σκούλα : down, fether
 • σκουτέλι : plate, dish / σκουτελικό : food gift on a visit to another person's house
 • στραφένω : look, see also συντηρώ e.g στράφου κάτι κύματα που ΄χει!
 • σύντεκνος : godfather
 • συντηρώ : see to, attend, watch, supervise, e.g να συντηράς τα οζά , μη φάνε τα μουρέλα
 • συμισακό : share, having sth together with so else, e.g. αν ήταν τα συμισακά καλά θελά ν'είναι κι οι γυναίκες
 • σούρος:cork
 • σόπατο:without mountains, flat level

τ[]

 • ταχινή : morning
 • ταχυτέρου : tomorrow
 • τέλι : wire, string, e.g. με τα τέλια έχουνε ξοφλήσει τσι λαγούς
 • τζισβές : cofee pot
 • τεσσεραεπιτέσσερα: a 4x4 car, a trademark for stockbreeding
 • τράφος : wall or fence made of stones
 • τσερτσέτο : knife e.g. Στέλλα φύγε, κρατάω τσερτσέτο!!!!!!!!!!!
 • τσίτα :fish bone, thorn
 • τσιφτές
 • τσιφτελής
 • τσουρώ : to roll / (mtf) throw sth. from a steep hill, e.g. άμε να πα να τσουρήσεις
 • τσα(κ)ί:small knife
 • τσαπράζι:small toothed curvy knife
 • τσιγκάκι:metal bucket with holes to carry and drain out the potassium of the grapes
 • τσιμούλι:young shoot of plant brassica oleracea
 • τσούρλα:steep slope
 • τραβάγια : trouble
 • ταχιά : soon, tomorrow - ταχιά παλι : soon again.

υ[]

 • ύστερα : (1) afterwards, or beforewards, cf. θα φάμε κι ύστερα θα πάμε στην καφετέρια που είπαμε ύστερα.

(2) the uttermost, cf. τα ύστερα του κόσμου!


φ[]

 • φάλι : belly button
 • φαμέγιος : the servant
 • φιλιότσος/α : godson/goddaughter
 • φκαιραίνω : to empty, to fall down -( είχε νερά κ φκαίρεσαι η γιαγιά)

χ[]

 • χαϊνης : rebel
 • χάιλουξ : see τεσσεραεπιτέσσερα
 • χαχαλιά : handful
 • χειματικό (το): traditional cretan music played for a group of people whο improvise and sing the lyrics e.g. παίξε ένα χειματικό να πούμε μαντινάδες.
 • χέρα (η): arm, hand
 • χούρδος : rough
 • χοχλιός(ή κοχλιός) : the snail
 • χοχλακώ:to boil
 • χαρμπίζω : to stow  χάρμπιζε τσοι φάρδους : stow the olives on the sacks

ψ[]

 • ψακί: (noun) poison, ψακώνω (verb) to poison
 • ψες (or οψές): yesterday
 • ψιμιδευτός : ornate, plumed, see also ξόμπλι

ω[]

 • ώ: look
Advertisement